Privacyverklaring, Cookiebeleid en duurzaamheidsbeleid

 

Welkom op de website van Borski Fund Coöperatief U.A., kantoorhoudende aan de Mauritskade 63, 1092 AD te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74431633 (samen met haar groepsmaatschappijen en Borski Management B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75376695, hierna gezamenlijk ook te noemen: “Borski Fund” of “wij” of “ons”). Borski Fund investeert in vrouwelijke ondernemers door middel van het aanbieden van risicokapitaal en groeikapitaal.

Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. In deze Privacyverklaring geeft Borski Fund u meer informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan de AVG en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

 

De Privacyverklaring en Cookiebeleid zijn het laatst gewijzigd op 29 oktober 2019.

 

Wilt u meer weten over het duurzaamheidsbeleid dat wij hanteren en hoe wij omgaan met duurzaamheidsinformatie, dan kunt u hier meer lezen:

 

Wat zijn persoonsgegevens en welke verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn kort gezegd gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Borski Fund verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. Dit zijn met name gegevens die u zelf bij ons opgeeft. Afhankelijk van de relatie verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • identiteitsgegevens (zoals voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats/-land, nationaliteit(en), burgerlijke staat);
 • contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer / IBAN, bankidentificatiecode);
 • gegevens over de functietitel en werksituatie (zoals zelfstandig, in loondienst);
 • gegevens over het vermogen (zoals de herkomst van het vermogen, de hoogte van de bankrekeningsaldi, schulden, andere financiële gegevens); of
 • (kopie) ID-bewijs of paspoort.

 

Specifiek voor medewerkers en sollicitanten verzamelen en verwerken we curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften, diploma’s en referenties.

 

Van wie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Borski Fund verwerkt persoonsgegevens van contacten waarmee wij samenwerken, in het verleden, heden of in de toekomst. Het gaat dan om:

 

 • ondernemers waarin Borski Fund (potentieel) investeert of (potentieel) een financiering aan verstrekt;
 • (potentiële) co-investeerders of financiers;
 • (potentiële) investeerders in Borski Fund;
 • uiteindelijk belanghebbenden van de (potentiële) (co-)investeerders (in Borski Fund) of (potentiële) ondernemers;
 • bezoekers van onze website;
 • contactpersonen van bedrijfspartners en zakelijke relaties; en
 • medewerkers en sollicitanten.

 

Cookies op website

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites. Wij maken geen gebruik van zogeheten ‘tracking-cookies’.

 

De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser.

Cookieverklaring

Cookie naamVerlooptijdOmschrijving
_ga2 jaarWordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een client-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een website en wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de analytische samenvattingsrapporten van de website.
_gid24 uurWord gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat1 minuutGebruikt om het aantal verzoeken bij te houden.
NID6 maandenDe NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal.

Sociale media

Op de website kunnen buttons van sociale media staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze sociale media. Het gebruik van sociale media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze sociale media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel sociale media providers zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

 

Wettelijke grondslagen Borski Fund

Borski Fund mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • indien wij hiervoor een “gerechtvaardigd belang” hebben; of
 • indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Borski Fund uw persoonsgegevens?

Op dit moment verwerkt Borski Fund uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • om overeenkomst(en) die zijn gesloten uit te voeren;
 • om risico’s te verkleinen, door bijvoorbeeld te verifiëren of de gegevens van investeerders / ondernemers juist zijn en/of door de bevoegde personen wordt gehandeld;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van zakelijke relaties;
 • om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events;
 • om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren;
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is;
 • om administratie te verwerken en bij te houden;
 • om (statistisch) onderzoek te doen;
 • om een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren; en
 • om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Het is mogelijk dat wij gegevens moeten verstrekken aan toezichthouders of andere (overheids)instanties. Dan kunt u denken aan de AFM of DNB maar ook de belastingdienst.

 

Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met adviseurs, welke onderzoeken of de bedrijfsvoering van Borski Fund volstaat aan wet- en regelgeving. Daarbij worden enkel persoonsgegevens gedeeld die daarvoor van belang zijn.

 

Borski Fund verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

 

Dienstverlening

In het kader van onze dienstverlening kan het zijn dat wij uw gegevens delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor hun specifieke dienstverlening. Hierbij kan u denken aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld IT-leveranciers of administratie- en betalingsproviders). Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten in lijn met de wettelijke bepalingen. Daarin leggen wij de afspraken vast specifiek over de verwerking van de persoonsgegevens die zij verkrijgen. Denk aan beveiliging, maar ook dat deze partijen de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken.

 

Uw gegevens binnen of buiten de Europese Unie

In beginsel houden wij uw gegevens binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat in het kader van de dienstverlening uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt als een van onze dienstverleners zich daar bevindt. Als dit gebeurt dan doen wij dit in lijn met de strenge regels die hiervoor gelden. Wij zullen ervoor zorgen dat er een overeenkomst is met de andere partij die in lijn is met de op dat moment door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.

 

Op welke wijze beschermt Borski Fund uw persoonsgegevens?

Borski Fund neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bovendien zijn medewerkers van Borski Fund verplicht tot vertrouwelijkheid en zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Ook de wet verplicht ons om uw persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren verschilt van een paar maanden tot vele jaren.

 

Inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens

 

Recht op inzage en correctie

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Borski Fund van u verwerkt. Als uw persoonsgegevens niet juist zijn, hebt u het recht ons te vragen deze aan te passen.

 

Recht om vergeten te worden

U heeft in een aantal gevallen het recht om verwijderd te worden. In geval van verzoek op vergetelheid, controleren wij eerst welke gegevens noodzakelijk zijn voor ons om de verdere dienstverlening te kunnen garanderen of noodzakelijk omdat wij uw gegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken.

 

Recht op beperking van de gegevensverwerking

U heeft in een aantal gevallen het recht Borski Fund te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken ofwel tijdelijk “stil te laten zetten”.

 

Recht op verzet tegen de gegevensverwerking

Borski Fund kan persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang van Borski Fund. Het kan zijn dat u vindt dat uw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van Borski Fund om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. U heeft dan het recht om bezwaar te maken en uw recht op verzet in te roepen.

 

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht Borski Fund te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op basis van een contract met u hebben verwerkt. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen. Dit heet “dataportabiliteit”.

Indien u gebruik wilt maken van (een van) bovenstaande rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Borski Fund via info@borskifund.com. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw vraag of verzoek informeren over de uitvoering daarvan.

 

Wilt u dat we u in het kader van marketing niet benaderen?

In elke marketingcommunicatie van Borski Fund bieden wij u de mogelijkheid uw mailvoorkeuren in te stellen zodat wij u niet langer benaderen voor specifieke berichten. Het is ook mogelijk om u volledig uit te schrijven van onze communicatie. Dan ontvangt u geen relevante marketingberichten meer.

We zullen u wel berichten blijven sturen als het gaat om uw overeenkomst met Borski Fund of als het algemene informatie betreft over onze dienstverlening of organisatie.

 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Borski Fund?

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Wanneer u op de hyperlink klikt, verlaat u de website van Borski Fund en komt u terecht op de website van een andere partij. Borski Fund heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. Borski Fund accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De Privacyverklaring van Borski Fund heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Borski Fund of anderszins door Borski Fund zijn verkregen.

 

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de informatie die u hierover heeft gekregen, dan kunt u ons dat per e-mail laten weten via info@borskifund.com.

Indien u dan nog niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring en dit Cookiebeleid kan worden gewijzigd

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring en dit Cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. U vindt de link onderaan op onze website.

 

Vragen of inlichtingen?

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen of overige verzoeken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Borski Fund via info@borskifund.com. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw vraag of verzoek informeren over de uitvoering daarvan.